دوربین گروه تروریستی داعش ابوبکر البغدادی

دوربین: گروه تروریستی داعش ابوبکر البغدادی روزنامه اطلاعات آمریکایی میلادی زندانی دستگاه منابع زندان